"ثبت مشخصات بیمار"

مشخصات فردی که گزارش می دهد

نام و نام خانوادگی:

نسبت با بیمار:

مشخصات بیمار

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

تاریخ تولد:

جنسیت:

تلفن تماس:

نوع سرطان:

متاستاز:

متاستاز به کجا:

تام پزشک: