"عوارض جانبی"

مشخصات بیمار

کد ملی:

تاریخ شروع تزریق دارو:

نوع دارو:

سری:

شماره ی آمپول:

تاریخ اتمام تزریق دارو:

توع واکتش(عین جمله بیمار):

آزمایش انجام داده اند؟

تاریخ آخرین آزمایش:

بعد از اینکه دارو را قطع کرده اند عوارض برطرف شده؟

بیمار اولین مرتبه است که دچار عارضه شده است؟

بیمار چند مرتبه است که دچار عارضه شده است؟

چند بار در هفته تزریق میکنید؟

الان روی کدام آمپول هستید؟

چه مدت دارو را مصرف کرده اید؟

چند بسته از دارو را مصرف کرده اید؟

به جز ایسکادور چه داروی دیگری مصرف میکنید؟

سابقه ی آلرژی به دارو یا مواد غذایی خاصی را دارید؟

تاریخ آخرین عادت ماهیانه تون کی بوده؟

حامله هستید؟

آیا اولین بار است که دارو عارضه نشان داده؟

آخرین تاریخ مراجعه به پزشک:

تاریخ مراجعه بعدی به پزشک:

نکته ای هست که بخواهید اضافه کنید؟